iBay - ##title##

Listing Without Registering

If you are an occasional user, you can submit listings without registering on iBay.

Send item details (with photo) to 797-4229 through Viber, WhatsApp, Telegram or SMS. Include important details about the item you want to list. State the island/atoll. The contact number will be the number from which the message is sent.

Registering on iBay to list item is the best way to make full use of iBay. If you want to submit multiple photos, communicate with other users via private messaging etc. you have to get registered.

Our target is publish listings within one working day. If the information is not complete, we may not publish it.

ދޭތެރެއަކުން އައިބޭގައި އެއްޗެއް ޖަހާލަން ބޭނުންނަމަ ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށްވެސް ޖަހާލެވޭނެއެވެ. ވިއްކަން ބޭނުންވާ އެއްޗަކާބެހޭ މައުލޫމާތު އެސްއެމްއެސް،  ވައިބާ، ޓެލެގްރާމް ނުވަތަ ވަޓްސްއެޕް އިން (ފޮޓޯއާއިއެކު)  4229-797 އަށް ފޮނުވުމުން ޖަހާދެވޭނެއެވެ. މެސެޖްގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތަކާބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމަނާށެވެ. އަދި ކޮން ރަށެއްކަންވެސް ޖަހާށެވެ. ގުޅަންޖެހޭ ނަމްބަރެއްގޮތުގައި ޖެހޭނީ މެސެޖް ފޮނުވި ނަމްބަރެވެ.

(ރަޖިސްޓަރކޮށްގެން ޖެހުމަކީ އައިބޭގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހިފޭނެގޮތެވެ. ބޭނުންއިރަކު ބަދަލު ކޮށްލުމާއި ގިނަފޮޓޯ ޖެހުން އަދި މެސެޖްކޮށްގެން އެހެން ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަދައްކަން ބޭނުން ނަމަ ރަޖިސްޓްރީކުރުން މުހިއްމެވެ.)

  އައިބޭގައި ޖަހަން ފޮނުވާ އަައިޓަމްތައް އެއްދުވަސްތެރޭ ޖަހާދެވޭނެއެވެ. މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫންނަމަ ނުޖެހުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ

Article Details

Article ID:
19
Category:
Date added:
27-Feb-2011 23:37:05
Rating (Votes):
(23620)
Terms of Use
Privacy Policy
Contact Us
Search
Browse
Safe Trading Tips
Selling Help
Premium Services
Advertise on iBay

© Copyright 2009 - 2018 iBay